ฝ่ายธุรการ

อีเมล  admin@bosspharmacare.com

ฝ่ายการตลาด

อีเมล  onlinemedia@bosspharmacare.com

ฝ่ายจัดซื้อ

อีเมล  purbpmc@bosspharmacare.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อีเมล  hr@bosspharmacare.com

ฝ่ายการเงิน

อีเมล  finance@bosspharmacare.com

ฝ่ายบัญชี

อีเมล  account@bosspharmacare.com

ฝ่ายขนส่งสินค้า

อีเมล  tr@bosspharmacare.com

ฝ่ายวิศวกรรม

อีเมล  engineer@bosspharmacare.com

ฝ่ายประกันคุณภาพ

อีเมล  qabpmc@bosspharmacare.com

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล  it.bosspharmacare@bosspharmacare.com

 Maps and Directions