ฝ่ายธุรการ

อีเมล  admin@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน  105

ฝ่ายการตลาด

อีเมล  onlinemedia@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน  –

ฝ่ายจัดซื้อ

อีเมล  purbpmc@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน   366

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อีเมล  hr@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน   521

ฝ่ายการเงิน

อีเมล  finance@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน   321

ฝ่ายบัญชี

อีเมล  account@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน  730

ฝ่ายขนส่งสินค้า

อีเมล  tr@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน  660

ฝ่ายวิศวกรรม

อีเมล  engineer@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน   688

ฝ่ายประกันคุณภาพ

อีเมล  qabpmc@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน   683

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล  it.bosspharmacare@bosspharmacare.com
เบอร์ติดต่อภายใน   375

 Maps and Directions